Hoe werkt het Waarborgfonds?

Alvorens een lening te borgen, vindt een toetsing plaats op de resultaten en prognoses van de instelling, alsmede op de (concept) leningovereenkomst. De belangrijkste toetsingscriteria criteria zijn:

  • De instelling dient, naar het oordeel van het bestuur van het Waarborgfonds, in staat te zijn tot nakoming van de verplichtingen uit alle afgesloten leningen.
  • Het verloop van het bedrijfsresultaat over de verstreken jaren geeft een positief beeld.
  • De begroting over het lopende jaar en de meerjarenbegroting (5 jaar) zijn sluitend.
  • Zowel solvabiliteit als de rentabiliteit zijn voldoende. Hiervoor heeft het bestuur van het Waarborgfonds normen ontwikkeld.

Bij de hierboven genoemde berekeningen wordt onder meer uitgegaan van de door de instelling zelf aangeleverde informatie en de informatie zoals die beschikbaar is gesteld door DUO alsmede de Bve-monitor. De beoordeling leidt tot een advies aan het Bestuur van de Stichting Waarborgfonds MBO om al dan niet tot borging over te gaan.

Wat zijn de voordelen van borging door het Waarborgfonds?

Alvorens een lening te borgen, vindt een toetsing plaats op de resultaten en prognoses van de instelling, alsmede op de (concept) leningovereenkomst. De belangrijkste toetsingscriteria criteria zijn:

  • De instelling dient, naar het oordeel van het bestuur van het Waarborgfonds, in staat te zijn tot nakoming van de verplichtingen uit alle afgesloten leningen.
  • Het verloop van het bedrijfsresultaat over de verstreken jaren geeft een positief beeld.
  • De begroting over het lopende jaar en de meerjarenbegroting (5 jaar) zijn sluitend.
  • Zowel solvabiliteit als de rentabiliteit zijn voldoende. Hiervoor heeft het bestuur van het Waarborgfonds normen ontwikkeld.

Welke informatie heeft het Waarborgfonds nodig voor een borgstellingsaanvraag?

Behalve een korting op de gangbare rente (betere onderhandelingspositie) is een belangrijk voordeel dat de continuïteit van de financiering wordt verbeterd.

Wat zijn de kosten van een borgstelling?

Bij afsluiten van een borgovereenkomst wordt eenmalig 0,5 % van de hoofdsom in rekening gebracht. Gezien de te bedingen rentekortingen zijn deze kosten relatief beperkt.

© Copyright 2016 Stichting Waarborgfonds MBO | Gerealiseerd door C 3 Computers